Regulamin

Poniżej przedstawiono regulamin obowiązujący do 1 września 2023.

Obecnie obowiązujący regulamin dostępny jest tutaj.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PRZYJACIELEZWIERZAT.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym www.przyjacielezwierzat.pl (dalej jako: „PrzyjacieleZwierzat.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

PrzyjacieleZwierzat.pl jest portalem o charakterze fundraisingowym – przeznaczonym do organizowania i promowania zbiórek pieniędzy przeznaczanych na pomoc zwierzętom w ramach akcji charytatywnych i kampanii społecznych. Serwis Internetowy pozwala korzystającym z niego podmiotom profesjonalnym i instytucjom na założenie własnej zbiórki (dalej jako: „Organizatorzy Zbiórek”), a pozostałym użytkownikom – na udzielenie wsparcia dla wybranych zbiórek (dalej jako: „Darczyńcy”).

Właściciel PrzyjacieleZwierzat.pl nie jest organizatorem prowadzonych za pośrednictwem Serwisu zbiórek. Właściciel pełni jedynie rolę pośrednika, który dokonuje czynności zmierzających do zawarcia oznaczonej umowy darowizny między Organizatorem Zbiórki a Darczyńcą. Za swoje usługi Właściciel pobiera od Organizatora Zbiórki niewielką prowizję od kwot wpłaconych przez Darczyńców – celem zapewnienia utrzymania i dalszego rozwoju Serwisu Internetowego.

Właściciel dostarcza w ramach Serwisu narzędzia techniczne umożliwiające jego użytkownikom zakładanie oraz wspieranie zbiórek, jednak sam nie jest stroną zawieranej umowy darowizny. Właściciel dokłada jednak wszelkich starań, by znajdujące się w Serwisie Internetowym treści publikowane przez użytkowników były zgodne z rzeczywistością oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez użytkownika o korzystaniu z PrzyjacieleZwierzat.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz rozpoczęcia korzystania z naszych usług,

Zespół PrzyjacieleZwierzat.pl

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem PrzyjacieleZwierzat.pl jest Patryk Fraszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZYJACIELE ZWIERZĄT - PATRYK FRASZCZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań, NIP: 5882403434, REGON: 222065766, adres poczty elektronicznej: kontakt@przyjacielezwierzat.pl (dalej jako: „Właściciel” lub „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również praw Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Właściciel prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych oraz innych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Obok Właściciela w Serwisie Internetowym występują również samodzielne podmioty trzecie – są to Użytkownicy (w tym również Darczyńcy oraz Organizatorzy Zbiórek), którzy za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z udostępnianych przez Właściciela Usług Elektronicznych, wchodzić ze sobą w interakcje oraz dokonywać Darowizn na warunkach wskazanych w poniższym Regulaminie.
2) DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. DARCZYŃCA – Użytkownik, który wspiera określoną Zbiórkę, wpłacając Darowiznę na cel Organizatora Zbiórki.

  2. DAROWIZNA – dobrowolne i bezpłatne świadczenie pieniężne o dowolnej wysokości dokonywane przez Darczyńcę na rzecz Organizatora Zbiórki za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

  3. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalności, działania i elementów Serwisu Internetowego, dostępny na stronach Serwisu Internetowego w ramach zakładek informacyjnych.

  4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  6. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym PrzyjacieleZwierzat.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie.

  8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i aktualnościach w Serwisie Internetowym.

  9. OPIEKUN – przedstawiciel Usługodawcy zajmujący się świadczeniem nieodpłatnej pomocy na rzecz Organizatorów w zakresie prowadzenia i promocji Zbiórek w Serwisie Internetowym.

  10. ORGANIZATOR ZBIÓRKI, ORGANIZATOR – Użytkownik będący (1) osobą fizyczną, która korzysta z Serwisu Internetowego w bezpośrednim związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku Konsumentem), (2) osobą prawną lub (3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną; – który zakłada oraz prowadzi w Serwisie Internetowym Zbiórkę.

  11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

  12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  14. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PRZYJACIELEZWIERZAT.PL – serwis internetowy Właściciela dostępny pod adresem internetowym www.przyjacielezwierzat.pl wraz z subdomenami.

  15. TPAY.COM – dostawca usług płatniczych będący podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy PrzyjacieleZwierzat.pl, tj. spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 5 494 980,00 zł w całości opłacony

  16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  17. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  18. USŁUGODAWCA, WŁAŚCICIEL – Patryk Fraszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZYJACIELE ZWIERZĄT - PATRYK FRASZCZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bóżnicza 15/6, 61-751 Poznań, NIP: 5882403434, REGON: 222065766, adres poczty elektronicznej: kontakt@przyjacielezwierzat.pl.

  19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

  20. ZBIÓRKA – ogłoszenie zamieszczone w Serwisie Internetowym przez Organizatora Zbiórki, stanowiące dla pozostałych Użytkowników zaproszenie do dokonania Darowizny, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498 ze zm.).

3) ROLA PRZYJACIELEZWIERZAT.PL
 1. PrzyjacieleZwierzat.pl powstał z myślą o umożliwieniu organizacji i promowania Zbiórek dotyczących szeroko pojętej pomocy zwierzętom w ramach akcji charytatywnych i kampanii społecznych prowadzonych przez podmioty profesjonalne i instytucje (przedsiębiorców, jednostki budżetowe, fundacje, stowarzyszenia albo organizacje pożytku publicznego) występujące w roli Organizatorów Zbiórek. W celu realizacji tych założeń Serwis Internetowy pozwala Organizatorom na założenie Zbiórki, a pozostałym Użytkownikom – Darczyńcom – umożliwia wsparcie Zbiórki poprzez wpłatę Darowizny na cel Organizatora.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego istnieje możliwość dokonania Darowizny mającej na celu wsparcie określonej Zbiórki wybranej przez Użytkownika. W takiej sytuacji pomiędzy Użytkownikami – Organizatorem Zbiórki oraz Darczyńcą – dochodzi do zawarcia umowy darowizny w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego. Usługodawca nie jest autorem Zbiórek, a jedynie udostępnia odpowiednie narzędzia techniczne, których rolą jest skojarzenie Organizatora Zbiórki oraz Darczyńcy. Wszelkie zobowiązania wynikające z zawarcia umowy darowizny za pośrednictwem PrzyjacieleZwierzat.pl wiążą wyłącznie strony tej transakcji – to jest Użytkowników, którzy są podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy Serwisu Internetowego.
 3. Usługodawca za pośrednictwem PrzyjacieleZwierzat.pl nie świadczy usług płatniczych podlegających przepisom ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.). Usługodawca korzysta w tym zakresie ze zwolnienia przewidzianego w art. 6 pkt. 2 ww. ustawy dla podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych. Każdy Organizator Zbiórki na podstawie niniejszego Regulaminu upoważnia Usługodawcę do przyjmowania Darowizn w jego imieniu, a następnie przekazywania ich Organizatorowi zgodnie z zasadami przewidzianymi w dalszej części Regulaminu. Obsługując proces płatności, Usługodawca dokonuje więc czynności pośrednictwa zmierzających do zawarcia oznaczonej umowy darowizny między Organizatorem Zbiórki a Darczyńcą. Przy zawarciu umowy darowizny Usługodawca działa wyłącznie w imieniu i na rzecz Organizatora Zbiórki – Usługodawca nie reprezentuje Darczyńców dokonujących wpłat za pomocą Serwisu. Wszelkie usługi płatnicze związane z obsługą i rozliczeniem transakcji w Serwisie świadczone są przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, którym jest właściciel serwisu TPay.com będący podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy.
 4. Usługodawca oświadcza, że nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).
4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYJACIELEZWIERZAT.PL
 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz Dokumentacji, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Usługodawca dokłada najwyższej staranności w celu weryfikacji autentyczności i rzetelności prezentowanych w Serwisie Internetowym danych oraz ich bieżącej aktualizacji, w szczególności poprzez stosowanie adekwatnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych (np. filtrowanie oraz moderacja treści dostarczanych przez Użytkowników). Usługodawca nie jest jednak w stanie weryfikować, czy przekazane Darowizny przeznaczane są przez Użytkowników na zadeklarowane w ramach Zbiórek cele. W razie powzięcia wiarygodnej informacji albo urzędowego zawiadomienia go o bezprawnym charakterze wprowadzonych w Serwisie Internetowym danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie kroki w celu uniemożliwienia dostępu do tych danych, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego zalecane jest spełnienie następujących wymogów technicznych: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PRZYJACIELEZWIERZAT.PL
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Usługi Elektroniczne są co do zasady nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Użytkownik zostaje zawsze uprzedzony o obowiązku poniesienia opłaty oraz o jej wysokości przed skorzystaniem z odpłatnej funkcjonalności Serwisu.
 3. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto
  2. Newsletter
  3. Organizacja Zbiórek
  4. Dokonywanie Darowizny
 4. Usługodawca odpowiedzialny jest wyłącznie za prawidłowe działanie Usług Elektronicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego, w tym również w Dokumentacji oraz w ramach komunikatów i objaśnień wyświetlanych Użytkownikom obok funkcjonalności Serwisu Internetowego.
6) WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
 1. Korzystanie z Newslettera możliwe jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub wpłacania Darowizny – z chwilą utworzenia Konta lub wpłacenia Darowizny Użytkownik zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przyjacielezwierzat.pl.
7) WARUNKI REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z KONTA
 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 2. Utworzenie Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Stwórz konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci rejestracji Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. 
 3. Przed wypełnieniem formularza rejestracji niezbędne jest wybranie rodzaju Konta Użytkownika – od wybranego rodzaju Konta zależeć może zakres funkcjonalności, z których będzie mógł korzystać Użytkownik w Serwisie Internetowym. Konto przeznaczone dla Organizatora Zbiórki może założyć wyłącznie Użytkownik, który spełnia warunki definicji Organizatora Zbiórki wskazane w pkt. 2.1. lit. j) niniejszego Regulaminie, tj. Użytkownik niebędący Konsumentem. Więcej szczegółów na temat rodzajów Konta oraz różnic między nimi wskazanych jest na stronach Serwisu przed rejestracją Konta.
 4. Użytkownik na etapie rejestracji Konta obowiązany jest do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wyboru rodzaju Konta, a tym samym roli, w jakiej będzie występował w Serwisie Internetowym.
 5. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe dla wybranego rodzaju Konta. W przypadku każdego Konta są to co najmniej następujące dane dotyczące Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa firmy lub organizacji, adres poczty elektronicznej, hasło oraz logo.
 6. Korzystanie z wybranego rodzaju Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 7. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przyjacielezwierzat.pl.
 8. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany. W celu zgłoszenia zamiaru aktualizacji danych Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@przyjacielezwierzat.pl.
 9. Użytkownik może posiadać jednocześnie tylko jedno Konto tego samego rodzaju w Serwisie Internetowym.
 10. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  2. gdy Użytkownik zamieszcza w ramach Serwisu Internetowego (w tym także poprzez załączane zdjęcia, pliki oraz inne materiały) oraz w ramach wiadomości przesyłanych między Użytkownikami treści bezprawne oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich stron lub podmiotów;
  3. gdy działania danego Użytkownika naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
  4. gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu;
  5. gdy Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką;
  6. gdy organizacja Zbiórki założonej przez Użytkownika (w tym jej przedmiot lub treść) narusza warunki zakładania i prowadzenia Zbiórek określone w niniejszym Regulaminie.
 12. Ograniczenie Konta polega na wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcjonalności lub zasobów Konta, np. zablokowanie możliwości publikowania Zbiórek lub innych treści w Serwisie Internetowym. Zawieszenie Konta polega z kolei na całkowitym wyłączeniu Użytkownikowi możliwości logowania do Konta, a konsekwencji również korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów tego Konta.  
 13. Ograniczenie lub zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego ograniczenia lub zawieszenia. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Konta Użytkownik powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenie Konta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego ograniczenia lub zawieszenia.
 14. Usługodawca przed podjęciem decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu Konta. Zawieszenie Konta następuje, gdy wymaga tego charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny lub uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę ograniczenia Konta.
 15. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie ograniczenia lub zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również informację o tym, czy ograniczenie lub zawieszenie następuje na czas określony, czy też nieokreślony.
 16. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez uszczerbku dla uprawnienia Usługodawcy w pkt. 16.3 Regulaminu.
 17. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
 18. Po usunięciu Konta Użytkownik może w przyszłości założyć ponownie Konto, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Konto zostało usunięte na skutek wypowiedzenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Użytkownika, zgodnie z pkt. 7.16 Regulaminu. W takim przypadku ponowne utworzenie Konta wymaga wyraźnej zgody Usługodawcy. 
8) WERYFIKACJA ORGANIZATORA ZBIÓRKI
 1. Użytkownik, który na etapie rejestracji Konta określił siebie jako Organizatora Zbiórki, obowiązany jest do przejścia weryfikacji Konta przez Usługodawcę. Weryfikacja Konta jest wymagana dla aktywowania funkcji tworzenia i prowadzenia Zbiórek w Serwisie Internetowym.
 2. Weryfikacja Użytkownika następuje w drodze jednorazowego, zwrotnego przelewu bankowego w kwocie 1,00 zł (jeden złoty) realizowanego zgodnie z danymi wskazanymi na Koncie Użytkownika w Serwisie Internetowym. Usługodawca porównuje zgodność danych Użytkownika podanych w Serwisie Internetowym z danymi jego rachunku bankowego. 
 3. Weryfikacja rachunku bankowego następuje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż do 2 Dni Roboczych od chwili zlecenia przelewu weryfikacyjnego przez Użytkownika. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie weryfikacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika.
 4. Przelew weryfikacyjny powinien nastąpić z rachunku bankowego Użytkownika prowadzonego przez bank zarejestrowany w Polsce. Dane właściciela rachunku bankowego muszą być zgodne z danymi podanymi na Koncie w Serwisie Internetowym. Zwrot płatności dokonanej przez Użytkownika następuje niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji, na ten sam rachunek bankowy, z którego zrealizowano przelew weryfikacyjny.
 5. Niezależnie od pkt. 8.2 – 8.4 Regulaminu, w ramach weryfikacji Usługodawca uprawniony jest także do zażądania od Użytkownika przesłania fotokopii posiadanych dokumentów rejestrowych, zezwoleń, upoważnień, certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia wiarygodności oraz rzetelności danych Użytkownika podanych w ramach Konta (np. imię i nazwisko / nazwa, numery rejestrowe, adres, forma prawna).
 6. Pomyślna weryfikacja pozwala na dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego bez ograniczeń. Weryfikacja nie zwalnia Użytkownika z obowiązku bieżącej i niezwłocznej aktualizacji danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
9) WARUNKI ORGANIZACJI ZBIÓREK
 1. Organizator Zbiórki, który posiada aktywne Konto, zweryfikowane zgodnie z pkt. 8 Regulaminu, może utworzyć w Serwisie Internetowym Zbiórkę, która po publikacji stanie się widoczna dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy (w tym również potencjalnych Darczyńców).
 2. Usługodawca nie gwarantuje Organizatorowi Zbiórki zainteresowania jego Zbiórką oraz osiągnięcia zamierzonego celu.
 3. Utworzenie Zbiórki jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Organizatora Zbiórki – (1) zalogowaniu na Konto Użytkownika, (2) wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie Internetowym w zakładce „Stwórz zbiórkę” oraz (3) kliknięciu pola akcji – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wskazówkami i komunikatami na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu wymagane jest podanie danych wskazanych jako obowiązkowe, w szczególności celu finansowego, opisu oraz okresu trwania Zbiórki.
 4. Organizator tworząc Zbiórkę i następnie publikując ją w Serwisie Internetowym zapewnia, że organizacja Zbiórki jest zgodna z Regulaminem Serwisu Internetowego, a w szczególności jest zgodna z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, pozostałych Użytkowników oraz osób trzecich. Organizator tworząc i przeprowadzając Zbiórkę obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Organizatora obowiązuje przy tworzeniu i przeprowadzaniu Zbiórki zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Organizator jest zobowiązany dołożyć szczególnej staranności przy tworzeniu Zbiórki i podawaniu danych dotyczących Zbiórki, w szczególności jej celu, opisu oraz okresu trwania tak aby te dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aby zebrane Darowizny faktycznie zostały przeznaczone na cel Zbiórki. 
 6. Organizator może określić w opisie celu danej Zbiórki, że określona przez niego część zebranych Darowizn na daną Zbiórkę może być przeznaczona przez Organizatora na promocję Zbiórki, w tym na koszty reklam Zbiórki w mediach społecznościowych, z zachowaniem jednak poniższych zasad:
  1. część celu danej Zbiórki przeznaczona na jej promocję nie może być większa niż 30% docelowej kwoty Zbiórki oraz jednocześnie kwota przeznaczana na promocję Zbiórki w trakcie jej trwania nie może być większa niż 30% już wpłaconych kwot Darowizn na daną Zbiórkę (np. cel Zbiórki to zebranie kwoty 10.000 zł na cel określony w Zbiórce, z czego Organizator określa, że maksymalnie 30%, a więc 3.000 zł mogą stanowić wydatki na promocję danej Zbiórki – kwota ta ma zastosowanie przy założeniu, że uda się zebrać całą kwotę Zbiórki, a w przypadku zebrania mniejszej kwoty, jedynie maksymalnie 30% tej mniejszej kwoty może być przeznaczone na promocję Zbiórki); 
  2. niewykorzystaną część zebranej kwoty Zbiórki, która pierwotnie zgodnie z celem Zbiórki miała służyć promocji danej Zbiórki, Organizator będzie zobowiązany przeznaczyć celem dokonania Darowizny na inne Zbiórki dostępne w Serwisie Internetowym, chyba że Organizator jest fundacją i uzyska zgodę Usługodawcy na przeznaczenie tej kwoty na inny cel statutowy Organizatora. 
 7. Usługodawca weryfikuje Zbiórkę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych od chwili wysłania formularza zakładania Zbiórki przez Organizatora, chyba że w toku weryfikacji pojawią się uzasadnione podejrzenia co do wiarygodności Zbiórki oraz zgodności jej treści z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku Usługodawca może zwrócić się do Organizatora Zbiórki z prośbą o uzupełnienie określonych informacji albo okazanie odpowiedniego dokumentu, certyfikatu, zaświadczenia bądź innego przekonującego dowodu na okoliczność prawdziwości zamieszczonych w Zbiórce danych oraz autentycznego charakteru Zbiórki. Czas trwania weryfikacji Zbiórki ulega przedłużeniu o czas potrzebny na otrzymanie przez Usługodawcę wszystkich wymaganych informacji od Organizatora.
 8. W przypadku Zbiórki, która przejdzie pomyślnie weryfikację Usługodawcy zgodnie z pkt. 9.7. Regulaminu, Organizator, który nie posiada stałego Opiekuna, zobowiązany jest wystąpić do Usługodawcy z wnioskiem o przydzielenie Opiekuna zgodnie z pkt. 10 Regulaminu. Z chwilą przydzielenia Opiekuna, a w przypadku posiadania stałego Opiekuna przypisanego do Konta Użytkownika – z chwilą jej pomyślnej weryfikacji, Zbiórka zostaje opublikowana w Serwisie Internetowym. Organizator otrzymuje potwierdzenie pomyślnej weryfikacji i publikacji Zbiórki oraz przydzielenia Opiekuna Zbiórki w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w ramach Konta Użytkownika. Jeżeli w toku weryfikacji wykazano, że Zbiórka nie spełnia przewidzianych niniejszym Regulaminem wymogów, Usługodawca odmawia publikacji Zbiórki, o czym Organizator zostaje zawiadomiony wraz z podaniem przyczyny.
 9. Po opublikowaniu Zbiórki w Serwisie Internetowym Organizator może z poziomu Konta złożyć wniosek o dokonanie zmian w treści Zbiórki. Zmiany proponowane przez Organizatora podlegają każdorazowej moderacji przez Usługodawcę w celu ich weryfikacji z treścią Zbiórki zgodnie z pkt. 9.7. Usługodawca weryfikuje zmiany Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych. Jeżeli w toku weryfikacji wykazano, że zgłoszone przez Organizatora zmiany nie spełniają przewidzianych niniejszym Regulaminem wymogów albo godzą w ustalony cel Zbiórki, Usługodawca odmawia wprowadzenia zmian w treści Zbiórki, o czym Organizator zostaje zawiadomiony wraz z podaniem przyczyny.
 10. Samo wystawienie Zbiórki w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 6% z całkowitej sumy Darowizn zebranych przez Organizatora Zbiórki w ramach pojedynczej Zbiórki. Środki pozyskane w ten sposób przez Usługodawcę przeznaczone są na zapewnienie utrzymania, promocji oraz dalszego rozwoju PrzyjacieleZwierzat.pl, a także na pokrycie opłat związanych z procesowaniem płatności, w tym prowizji dostawcy usług płatniczych.
 11. Organizator zakładający Zbiórkę obowiązany jest do zamieszczania zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących celu Zbiórki. Informacje zawarte w Zbiórce powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Organizatora. Przedmiot i treść Zbiórki powinna być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 12. Organizator obowiązany jest do niezamieszczania w ramach zakładanej Zbiórki (w tym także poprzez zdjęcia, pliki oraz inne materiały) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z innych serwisów, w tym serwisów konkurencyjnych wobec PrzyjacieleZwierzat.pl, w szczególności adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.
 13. Organizator obowiązany jest do niezamieszczania w ramach zakładanej Zbiórki (w tym także poprzez zdjęcia, pliki oraz inne materiały) informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności zawierających: (1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); (2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo (3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS. 
 14. Organizator obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednej Zbiórki dotyczącej tego samego celu. 
 15. Organizator obowiązany jest do formułowania treści Zbiórki w języku polskim.
 16. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Zbiórka narusza warunki niniejszego Regulaminu, każdy Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy zgłoszenie, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@przyjaciele-zwierzat.pl. Jeśli Usługodawca oceni, że organizacja Zbiórki, jej przedmiot, opis lub treść, narusza warunki niniejszego Regulaminu, to może podjąć wobec Zbiórki oraz jej Organizatora stosowne kroki w zakresie przewidzianym w postanowieniach punktu 9.17 niżej.
 17. Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje starania w celu wyjaśnienia wszelkich podejrzeń i wątpliwości z Organizatorem Zbiórki, natomiast uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Organizatora postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa upoważnia Usługodawcę do podjęcia jednego lub kilku z wymienionych działań, wraz z podaniem ich przyczyny:
 18. usunięcie lub zmiana przez Usługodawcę wprowadzonych przez Organizatora do Zbiórki informacji lub danych;
 19. trwałe usunięcie lub tymczasowe zawieszenie Zbiórki w Serwisie Internetowym;
 20. wyłączenie możliwości dokonywania Darowizn na rzecz Zbiórki;
 21. trwałe lub tymczasowe zablokowanie możliwości wypłaty zgromadzonych w ramach Zbiórki środków oraz zwrócenie zgromadzonych środków Darczyńcom; 
 22. tymczasowe lub trwałe wycofanie Opiekuna przydzielonego do Konta Organizatora lub danej Zbiórki;
 23. zawieszenie Organizatorowi dostępu oraz możliwości korzystania z Usług Elektronicznych.
 24. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze rodzaju i zakresu wyżej wymienionych działań wobec danej Zbiórki lub jej Organizatora w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i wagi dokonanych naruszeń. Usługodawca, podejmując decyzję o zastosowaniu określonych działań wobec Zbiórki lub jej Organizatora, kieruje się w szczególności potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz Serwisu Internetowego.
 25. Przed podjęciem decyzji w zakresie zmiany lub usunięcia Zbiórki Usługodawca w miarę możliwości wzywa Organizatora do zaprzestania naruszeń (np. poprzez zmianę, sprostowanie lub usunięcie określonych informacji i danych w Zbiórce) lub podejmuje weryfikację Zbiórki bądź działań Organizatora (np. poprzez żądanie od Organizatora okazania dowodu na potwierdzenie autentycznego charakteru Zbiórki), a dopiero jeżeli takie wezwanie lub weryfikacja okażą się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję o samodzielnej zmianie lub usunięciu tej Zbiórki. Na czas wezwania lub weryfikacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca ma prawo zawiesić Zbiórkę, zablokować możliwość dokonywania Darowizn na rzecz Zbiórki i wstrzymać wypłatę Darowizn zgromadzonych przez Organizatora.
 26. Działania Usługodawcy, o których mowa w punktach 9.17 – 9.19 Regulaminu, pozostają bez uszczerbku dla uprawnień przewidzianych w pkt. 7.11 i dalszych Regulaminu.
 27. Wpłata Darowizn na rzecz Zbiórki jest możliwa, dopóki Zbiórka pozostaje aktywna w Serwisie Internetowym. Zbiórka przestaje być aktywna w jednym z następujących przypadków: (1) upłynie okres trwania Zbiórki, (2) Zbiórka zostanie zakończona przez Organizatora przed upływem okresu jej trwania albo (3) Zbiórka zostanie zawieszona lub usunięta przez Usługodawcę na podstawie wskazanej w pkt. 9.17 – 9.19 Regulaminu.
10) POMOC USŁUGODAWCY W ORGANIZACJI ZBIÓRKI
 1. Organizator, który zakłada lub planuje założyć Zbiórkę w Serwisie Internetowym, obowiązany jest wystąpić do Usługodawcy z wnioskiem o przydzielenie Opiekuna. Przydzielenie Opiekuna jest warunkiem niezbędnym opublikowania Zbiórki w Serwisie.
 2. Usługodawca gwarantuje przydzielenie Opiekuna do danej Zbiórka każdemu zainteresowanemu Organizatorowi, którego Zbiórka przejdzie pomyślnie proces weryfikacji zgodnie z pkt. 9.7. Regulaminu. 
 3. Decyzja o przydzieleniu Opiekuna przez Usługodawcę może zostać poprzedzona nawiązaniem kontaktu z Organizatorem celem szczegółowej weryfikacji Organizatora, w szczególności pod kątem jego dotychczasowej działalności dobroczynnej na rzecz zwierząt oraz indywidualnej konsultacji i ustalenia warunków współpracy między Usługodawcą a Organizatorem.
 4. Przydzielenie Opiekuna jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że niektóre czynności świadczone przez Opiekuna mogą wiązać się z wydatkami po stronie Organizatora Zbiórki (np. promocja Zbiórki w mediach społecznościowych i związane z tym koszty reklam w mediach społecznościowych), z zastrzeżeniem, że Usługodawca ani Opiekun nie pobierają żadnego wynagrodzenia w związku z pomocą przy promocji Zbiórki. Poniesienie tego typu wydatków wymaga uprzedniej akceptacji Organizatora. Organizator Zbiórki jest każdorazowo informowany przez Opiekuna o konieczności poniesienia określonych wydatków, ich wysokości oraz przeznaczeniu.
 5. Przydzielenie Opiekuna może nastąpić zarówno na czas nieoznaczony (Opiekun zostaje przydzielony na stałe do Konta Użytkownika), jak i na czas określony (Opiekun zostaje przydzielony do konkretnej Zbiórki).
 6. Organizator może jednocześnie posiadać tylko jednego Opiekuna przypisanego do Zbiórki lub Konta (niezależnie od liczby prowadzonych Zbiórek). Organizator, do którego przydzielono Opiekuna, otrzymuje z poziomu Konta dostęp do danych kontaktowych swojego Opiekuna.
 7. Opiekun udziela wsparcia technicznego Organizatorowi Zbiórki w prowadzeniu Zbiórki w ramach Serwisu Internetowego, a także służy pomocą i doradztwem w promocji Zbiórki w mediach społecznościowych. Pomoc świadczona przez Opiekuna nie jest równoznaczna z pośrednictwem Usługodawcy w prowadzeniu Zbiórek w Serwisie Internetowym. Zbiórka prowadzona jest zawsze przez samego Organizatora, a rolą Opiekuna jest jedynie zapewnienie wsparcia w pozyskiwaniu Darowizn.
 8. Organizator Zbiórki obowiązany jest do współdziałania z Opiekunem dla prawidłowej promocji Zbiórki, co może polegać na poniesieniu określonych wydatków bądź przekazaniu Opiekunowi materiałów, informacji lub danych dostępowych (np. do konta Organizatora na portalu społecznościowym) w zakresie potrzebnym dla realizacji ustalonego celu Zbiórki.
 9. Opiekun podejmuje i doradza Organizatorowi Zbiórki wyłącznie takie działania, które nie naruszają przepisów prawa, są zgodne z niniejszym Regulaminem i mogą przyczynić się do jak najszybszego osiągnięcia celu Zbiórki.
 10. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień na temat rezultatów osiąganych przez Organizatora Zbiórki przy pomocy Opiekuna. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Opiekun zobowiązany jest wyłącznie do niepodejmowania działań szkodzących Zbiórce oraz Organizatorowi Zbiórki, natomiast nie jest odpowiedzialny za to, że podjęte działania nie przyniosły efektów oczekiwanych przez Organizatora Zbiórki.
11) WARUNKI DOKONANIA DAROWIZNY ORAZ WYPŁATY ŚRODKÓW
 1. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego Użytkownikom wsparcie dowolnej Zbiórki poprzez dokonanie Darowizny. Dokonanie Darowizny nie wymaga rejestracji Konta w Serwisie Internetowym.
 2. Dokonanie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Organizatora Zbiórki odbywa się zawsze zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi zawarcia i realizacji umowy darowizny. Darowizna staje się skuteczna i ważna z chwilą wpłacenia wybranej przez Darczyńcę sumy pieniężnej na poczet danej Zbiórki. Do chwili dokonania płatności na stronach transakcji nie ciążą żadne zobowiązania, w szczególności wypełnienie formularza wpłaty na stronie Serwisu nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych zobowiązań wobec Usługodawcy lub Organizatora Zbiórki.
 3. Wpłacenie Darowizny następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Darczyńcę – (1) wywołaniu formularza wpłaty Darowizny poprzez kliknięcie przycisku „Wesprzyj” dostępnego na stronie Zbiórki, (2) wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie Internetowym oraz (3) kliknięciu pola „Wpłać darowiznę” – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wskazówkami i komunikatami na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu wpłaty wymagane jest podanie następujących danych dotyczących Darczyńcy: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, a także wybranie sposobu płatności i podanie kwoty wpłacanej Darowizny.
 4. Usługodawca umożliwia Darczyńcy dokonanie płatności z tytułu Darowizny za pomocą płatności elektronicznych obsługiwanych za pośrednictwem serwisu TPay.com – szczegółowe informacje na temat aktualnych sposobów płatności dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://www.tpay.com.
 5. Informacja o dokonanej Darowiźnie jest jawna. Darowizna zostaje upubliczniona na stronie danej Zbiórki wraz z imieniem i nazwiskiem Darczyńcy, który ją wpłacił. Darczyńca może jednak dokonać anonimowej Darowizny, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu wpłaty, co powoduje, że informacja o Darowiźnie pozbawiona zostaje personaliów Darczyńcy lub/i wysokości wpłaconej kwoty.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy darowizny następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonanej Darowizny. Informacja na temat dokonanej Darowizny jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego.
 7. Darowizny wpłacone przez Darczyńców zasilają saldo na rachunku środków Organizatora Zbiórki dostępnym z poziomu Konta w Serwisie Internetowym.
 8. Organizator z poziomu Konta posiada dostęp do zestawienia otrzymanych od Darczyńców wpłat. Zestawienie obejmuje wysokość Darowizny, datę jej dokonania, nazwę Darczyńcy oraz adres e-mail podany przez Darczyńcę w formularzu wpłaty na stronie Zbiórki. Każdy Organizator staje się niezależnym administratorem otrzymanych za pomocą Serwisu danych osobowych i obowiązany jest przestrzegać we własnym zakresie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Organizator obowiązany jest także dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskuje za pomocą Serwisu, w tym również nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż wynikających z obowiązków prawnych Organizatora, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Organizator Zbiórki, korzystając z funkcjonalności Konta, może w każdej chwili zlecić Usługodawcy wypłatę zebranych środków na podany rachunek bankowy, zweryfikowany zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.  Organizator obowiązany jest aktualizować na bieżąco dane swojego rachunku bankowego w razie ich zmiany. Zlecenie wypłaty może dotyczyć kwoty o minimalnej wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych). Zlecenie wypłaty pozostaje bez wpływu na okres trwania Zbiórki oraz jej status w Serwisie Internetowym, w tym również na wyświetlane obok Zbiórki informacje o sumie zebranych Darowizn.
 10. Wypłata zgromadzonych środków następuje na zlecenie Organizatora Zbiórki w najbliższy poniedziałek lub czwartek następujący po dacie złożenia zlecenia wypłaty. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, przewidzianych przez postanowienia niniejszego Regulaminu – w takim wypadku wypłata środków następuje najwcześniej po ustaniu wszystkich przyczyn będących podstawą wstrzymania realizacji wypłaty.
 11. Środki wypłacane Organizatorowi zostają pomniejszone o kwoty prowizji, o których mowa w pkt. 9.6 oraz pkt. 9.10 Regulaminu. Organizator upoważnia niniejszym Usługodawcę do dokonywania stałych kompensat prowizji z kwoty Darowizn wypłacanej Organizatorowi przez Usługodawcę. Zapłata prowizji Usługodawcy przez Organizatora potwierdzona zostaje fakturą VAT wystawioną przez Usługodawcę i przesłaną na adres e-mail przypisany do Konta Organizatora.
 12. Darczyńca, który dokonał dobrowolnej wpłaty Darowizny na rzecz Organizatora Zbiórki, może domagać się od Usługodawcy zwrotu przelanych środków wyłącznie w szczególnych okolicznościach, przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa lub związanych z rażącym naruszeniem przez Organizatora Zbiórki postanowień Regulaminu – albo też za wyraźną zgodą Organizatora Zbiórki na zwrócenie Darowizny. Usługodawca może zwrócić wyłącznie Darowizny, które nie zostały jeszcze wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora Zbiórki. W pozostałym zakresie odpowiedzialność za zwrot Darowizny spoczywa na Organizatorze Zbiórki jako podmiocie obdarowanym w rozumieniu przepisów prawa o umowie darowizny. Wszelkie spory wynikające z Darowizn dokonywanych za pośrednictwem PrzyjacieleZwierzat.pl powinny być dochodzone bezpośrednio między Użytkownikami jako stronami transakcji bez udziału Usługodawcy, z zastrzeżeniem, że nie ma to na celu wyłączać ani ograniczać jakiejkolwiek ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy przewidzianej przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 

12) KONTAKT Z PRZYJACIELEZWIERZAT.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Właścicielem jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@przyjacielezwierzat.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Właścicielem informacje dotyczące korzystania z PrzyjacieleZwierzat.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

13) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZYJACIELEZWIERZAT.PL
 1. W zakresie reklamacji oraz pozostałych uwag i wątpliwości dotyczących treści Zbiórek, w szczególności ich celu oraz wysokości zbieranej kwoty, Użytkownicy powinni kontaktować się bezpośrednio z Organizatorami Zbiórek, którzy odpowiadają bezpośrednio za prowadzenie Zbiórek oraz sposób przeznaczenia otrzymanych Darowizn. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora Zbiórki względem Darczyńcy uregulowana jest obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Użytkownicy mogą zgłaszać Usługodawcy podejrzenia dotyczące wiarygodności organizowanej Zbiórki. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca podejmuje kroki w celu weryfikacji Zbiórki oraz Organizatora Zbiórki oraz może wyciągać konsekwencje na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczonych Usług Elektronicznych mogą zostać złożone na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@przyjacielezwierzat.pl.
 4. Zalecane jest podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2) roszczenia Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
14) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników będących Konsumentami oraz mają na celu spełnienie obowiązków informacyjnych ciążących na Usługodawcy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 14.3 oraz kosztów określonych w pkt. 14.4.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać w tym celu ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku umowy o świadczenie usług, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. Zawarte w niniejszym punkcie 14. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.
15) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników będących Konsumentami. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
16) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Niniejszy punkt 16. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta. 
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie i bez podania przyczyny podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Użytkownika. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Użytkownika oraz prowadzonych przez niego Zbiórek na czas trwania weryfikacji, a także do wstrzymania wypłaty zebranych przez niego Darowizn.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie może zagwarantować, że Serwis będzie wolny od podatności na włamania lub ataki.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, a także przyczyn wynikających ze zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy lub wojny).
 7. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Użytkownikiem za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu Internetowego, niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Użytkownika opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, a w przypadku ich braku – nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń Użytkownika względem Usługodawcy, bez względu na to, czy wynikają one z zawartej z Usługodawcą umowy, czy też nie mają związku z tą umową. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
17) PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik zamieszczający w PrzyjacieleZwierzat.pl jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, w szczególności w ramach zakładanych Zbiórek, obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów na stronach Serwisu Internetowego. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek działań Użytkownika w PrzyjacieleZwierzat.pl, Użytkownik obowiązany jest współdziałać z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez tego Użytkownika naruszenia.
 4. Z chwilą zamieszczenia w Serwisie Internetowym przez Użytkownika treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej i przenoszalnej licencji, na korzystanie z opublikowanych treści, obejmującej także korzystanie z autorskich praw majątkowych do tych treści, również w celu promocji Serwisu Internetowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego wprowadzania do pamięci komputera, telefonu, smartfonu lub innego urządzenia multimedialnego jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; (2) trwałego lub czasowego utrwalenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, w Internecie), w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania i przechowywania utworu, zarówno w całości, jak i do poszczególnych jego składników niezbędne jest jego utrwalenie; (3) trwałego lub czasowego publicznego odtwarzania, wyświetlania, stosowania, przechowywania oraz udostępniania, jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, również w taki sposób, aby każda osoba mogła mieć do dostęp do tych treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także w Internecie).
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 17.4 Regulaminu bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska / nazwy) Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 17.4 Regulaminu.
18) PRZERWY TECHNICZNE
 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu. 
 6. Niniejszy punkt 18. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – niebędącego także Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.
19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez PrzyjacieleZwierzat.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; dodania, zmiany lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia odpłatnych usług lub zmiany zasad odpłatności obecnych usług w Serwisie Internetowym; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną PrzyjacieleZwierzat.pl, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte, wykonane i realizowane umowy oraz transakcje.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół PrzyjacieleZwierzat.pl